Paskolos ir jų tipai

Gaunamų lėšų ne visada pakanka stambiems pirkiniams. Norėdamas steigti savo verslą be paskolos neapsieisi. O kur ją gauti? Išeitis viena – kreiptis į banką. Tada prasideda didysis paieškų metas. Dažniausiai ieškome banko, kuriame už paskolą tektų mokėti mažiausias palūkanas. Toks būdas ne pats geriausias. Norėdami iš banko pasiskolinti pinigų, turėsite jame atsidaryti ir savo sąskaitą. Šis veiksmas nėra būtinas, bet pageidautinas. Daugelis finansininkų pataria imti paskolą iš „savo” banko. Tada galima tikėtis palankesnių kredito sąlygų bei ne tokio sudėtingo grąžinimo administravimo. Banko darbuotojai viską padarys patys. Svarbu, kad jūsų sąskaitoje būtų tam tikra pinigų suma. Prieš imdami paskolą, gerai pagalvokite, nes bankams skolą teks grąžinti su procentais. Bankai lenktyniauja tarp savęs, kas pasiūlys palankesnes sąlygas paskolai gauti. Dabar paskolą gali mėginti gauti ir nedideles pajamas gaunantis pilietis.

Gauti paskolą gali pretenduoti kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis. Iš principo reikia uždirbti tik tiek, kad vienam suaugusiam žmogui, atskaičius mokesčius bankui, liktų maždaug 600 Lt. Yra bankų, siūlančių paskolas ir dar palankesnėmis sąlygomis. Tiesa, šios sąlygos yra preliminarios, nes bet kokiu atveju sutartys yra sudaromos individualiai. Kita vertus apie tokias sąlygas prieš keletą metų buvo galima tik pasvajoti.

Kiekvienas bankas turi savo politiką, kuria vadovaudamiesi ir suteikia paskolas, tačiau dažniausiai kliento pajamos vertinamos skaičiuojant paskolos grąžinimo išlaidų ir grynųjų pajamų santykį bei atsižvelgiant į tai, kiek grynųjų pajamų, atskaičius paskolos grąžinimo išlaidas, lieka kiekvienam šeimos nariui.

Paskolos klasifikavimo požymiai

Paskolos gali būti įvairiai grupuojamos. Ta pati paskola gali priklausyti kelioms paskolų grupėms ar kategorijoms, pavyzdžiui būti trumpalaikė, išduota su užstatu, su fiksuotomis palūkanomis ir t.t. Paskolos paskyrimas vienai ar kitai grupei priklauso nuo kriterijų, kurie buvo pasirinkti paskolą vertinant.

Paskolos gali būti klasifikuojamos pagal jos grąžinimo pobūdį:

 1. pasiskolinta suma negrąžinama, bet skolininkas įsipareigoja nustatyta tvarka mokėti palūkanas (amžina paskola ). Bet skolininkas turi teisę bet kada išpirkti skolą;

 2. paskola grąžinama vienu kartu iš karto. Palūkanos gali būti mokamos įvairiai: kartu su paskolos grąžinimu, periodiškai (laikotarpių pradžioje ar pabaigoje);

 3. paskola grąžinama dalimis kartu su palūkanomis įvairia tvarka ir įvairiais pagrindinės paskolos ir palūkanų dalimis.

Paskolos gali būti atlygintinos ir neatlygintinos. Jeigu paskolos dalykas yra pinigai, manoma, kad paskolos sutartis yra atlygintina. Dažniausiai paskolos sutartis yra neatlygintina, jeigu paskolos sutarties dalykas yra rūšies požymiais apibūdinti daiktai, o paskolos sutartis nenustato ko kita.

Paskolos gali būti skiriamos pagal paskolos grąžinimo terminus ir palūkanų mokėjimą. Paskolos pagal jos grąžinimo terminus gali būti trumpalaikės ir ilgalaikės. Trumpalaikės paskolos išduodamos laikotarpiui iki vienerių metų, paprastai su fiksuotąja palūkanų norma. Paskola gali būti atnaujinama kitam laikotarpiui. Ilgalaikės paskolos išduodamos ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Palūkanos šioms paskoloms skaičiuojamos prie kintamosios palūkanų normos pridedant fiksuotąją maržą, kuri nustatoma periodiškai. Paprastai trumpalaikis (iki vienų metų) kreditas taikomas esant pinigų stygiui einamiesiems įsipareigojimams (veiklos išlaidoms) apmokėti. Tam gali būti naudojamos banko kredito linijos, banko mokėjimo kortelės ir kita. Ypač plačiai ir sistemingai trumpalaikis kreditas taikomas apyvartinių lėšų susidariusiems papildomiems poreikiams finansuoti. Prie trumpalaikio kredito priskiriamas komercinis kreditas. Tai trumpalaikis įmonės įsiskolinimas už prekes, medžiagas, žaliavas tiekėjams ir paslaugų teikėjams.

Kreditas investicijoms kreditas įstatiniam kapitalui formuoti, atnaujinti ir didinti. Šiam tikslui dažniausiai imami ilgalaikiai kreditai, kurių trukmė susiejama su investicijomis ir projekto įgyvendinimu.

Paskolos pagal grąžinimo būdus ir palūkanų mokėjimą gali būti skirstomos į:

 1. Paskolas iki pareikalavimo.Jos neturi nustatytos grąžinimo datos ir grąžinamos pareikalavus. Paprastai išduodamos su kintamąja palūkanų norma.

 2. Paskolas, kurios grąžinamos lygiomis dalimis. Jos grąžinamos periodiškai mokant pastovią sumą, kurią sudaro grąžinamos paskolos dalis ir mokamų palūkanų dalis.

 3. Vienkartinio grąžinimo paskolas. Visa paskola arba didesnioji jos dalis grąžinama pasibaigus paskolos terminui.

 4. Paskolas su fiksuotąja palūkanų norma. Palūkanos nekinta nuo paskolos išdavimo iki jos sugrąžinimo.

 5. Paskolas su kintamąja palūkanų norma. Palūkanų norma kinta priklausomai nuo rinkos palūkanų..Paskolos pagal pinigų skolintojus yra skiriamos į :

 1. Tiesiogines paskolas. Vienas konkretus bankas skolina pinigus tiesiogiai vienam klientui.

 2. Sindikuotas paskolas. Ji pasireiškia tuom, kad ji išduodama tada kai vieno banko galimybės neleidžia išduoti reikiamos pinigų sumos ir tokiu atveju keletas bankų skolina klientui reikiamą pinigų sumą.

 3. Netiesioginio dalyvavimo paskolos. Finansinės institucijos skolina pinigus, nežinodami konkretaus kliento. Šiuo atveju paskolos sąlygos yra aptariamos su banku tarpininku ir paprastai jos skiriasi nuo sąlygų, kuriomis paskola išduodama klientui.

Paskolų suteikimo tvarka

Norint gauti paskolą iš pasirinkto banko, reikia pateikti tokius dokumentus:

 • asmens pasą;

 • jei pagal LR įstatymus turite deklaruoti pajamas – LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijos nuorašą;

 • pajamas patvirtinančius dokumentus (pažyma iš darbovietės ir kt.). Juose turi būti nurodomos grynosios pajamos (atskaičius visus mokesčius ir privalomus mokėjimus: socialinio draudimo, pajamų mokesčius, alimentus ir t.t.). Jei paskolą ketinate dengti, pardavę turimą turtą, reikia pateikti šio turto vertę patvirtinančius dokumentus, nurodytus kreditų eksperto;

 • jei esate įmonės akcininkas ir Jūsų pajamų šaltinis – dividendai, reikia pateikti šios įmonės paskutinių keturių laikotarpių finansines ataskaitas, patvirtintas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje: balansą, pelno/nuostolio ataskaitą, finansinių rezultatų, pelno/nuostolio paskirstymo ataskaitas; taipogi gerą šios įmonės veiklos perspektyvą patvirtinančius dokumentus: kontraktus, ketinimų protokolus, verslo planą ir kitus. Reikalingų dokumentų sąrašą nurodys kreditų ekspertas;

 • įkeičiamo turto savininko sutuoktinio notariškai patvirtintą sutikimą įkeisti turtą, jei turtas yra privataus asmens nuosavybė. Jei turtas priklauso juridiniam asmeniui – akcininkų susirinkimo, kuriame buvo nutarta įkeisti turtą, garantuojant už Jūsų paskolą, protokolą. Akcininkų susirinkimo protokolas turi būti pasirašytas trijų asmenų: pirmininko, sekretoriaus ir įgalioto akcininko. Protokolas turi turėti priedą – dalyvavusių akcininkų sąrašą su jų turimų akcijų skaičiumi bei šių akcininkų parašais;

 • nuosavybės teisę į užstatą liudijančius dokumentus: įsigijimo sutartį, inventorinę bylą, Žemės ir kito nekilnojamojo turto registro ir kadastro valstybės įmonės išduotus pažymėjimus ir/arba kitus kreditų eksperto nurodytus dokumentus.;

 • turto draudimo polisus;

 • užpildytas banko kreditų eksperto duotas formas: paraišką paskolai gauti ir kt.;

 • visas galiojančias Jūsų gautų paskolų ir išduotų laidavimų sutartis (raštus), turto įkeitimo dokumentus ir visus jų priedus;

 • kasos pajamų orderio kvitą (mokėjimo pavedimą), kad bankui sumokėti banko tarifuose numatyti mokesčiai už dokumentų analizę ir paruošimą paskolai ar garantijai gauti;

 • visus kitus bankui būtinus dokumentus, kuriuos Jums nurodys kreditų ekspertas.

Atsakymas dėl paskolos suteikimo arba nesuteikimo duodamas per 14 kalendorinių dienų po visų banko nurodytų dokumentų pristatymo ir bankui reikalingos informacijos pateikimo. Sprendimą dėl paskolos suteikimo priima banko Paskolų komitetas.

Norint, kad klausimas būtų svarstomas, turi būti sumokėti visi banko tarifuose numatyti mokesčiai. Nagrinėjant pateiktus dokumentus, iškilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, bankas pasilieka teisę kliento prašyti papildomų dokumentų ar informacijos.

Gaunant paskolą, kurios užstatas yra lėšos, esančios banke, procedūros yra paprastesnės.

Pirmiausia reikia sumokėti mokesčius, kuiuos pateikia bankas.Tada yra įvertinama kliento finansinę būklę bei pateiktas verslo planas ir yra priimamas sprendimas dėl paskolos suteikimo. Klientas sumoka bankui administravimo mokestį, sudarantį 0.3 – 1,5 % nuo suteikiamo kredito dydžio.

Prašant ilgalaikės paskolos klientas taip suderina su banku pirkimo/pardavimo kontrakto sąlygas, kad šios atitiktų finansavimo sąlygas. Bankas su klientu sudaro paskolos ir turto įkeitimo sutartis. Apmokant už importuojamas prekes akredityvu, klientas akredityvo išleidimui turi užpildyti prašymą, kuriame nurodoma suma išmokama užsienio eksportuotojui, nurodant apmokėjimo sąlygas.

Paskolos būstui pirkti

SĄLYGOS PASKOLAI GAUTI

Paskola būstui įsigyti yra suteikiama eurais. Minimali paskolos suma – 15 tūkst. Lt ekviavalentas. Paskola suteikiama iki 70 procentų perkamo būsto vertės, kurią nustato banko turto vertintojai. Maksimali paskolos suma priklauso nuo Jūsų gaunamų pajamų. Maksimali paskolos trukmė – 10 metų.

Palūkanos už paskolą nustatomos pagal paskolos sutarties pasirašymo dieną nustatytą vienerių metų Londono tarpbankinę vidutinę palūkanų normą (LIBOR) JAV doleriui, prie jos pridedant banko maržą. Banko marža, įvertinus riziką ir paskolos terminą, svyruoja nuo 3,5 iki 7,5 procentų. Paskolos palūkanos yra kintamos. Jos keisis kiekvienų metų kovo 1 d. priklausomai nuo LIBOR’o pasikeitimo. Prievolėms pagal paskolos sutartį užtikrinti, bankas priima pirkto iš banko paskolos būsto įkeitimą. Jeigu perkamas būstas negali būti įkeistas iki paskolos išdavimo, bankas gali paprašyti laikinai užtikrinti prievolių įvykdymą, įkeičiant kitą turtą ar pateikti darbdavio laidavimą.

Nuo kuo reiktų pradėti norint gauti paskolą būstui įsigyti? Jūs turite finansuoti ne mažiau 30 procentų perkamo būsto vertės. Taigi, pradžiai reikia turėti nemažai ir savo sukauptų lėšų. Apskaičiavę, kad mėnesio įmokos dydis (paskolos grąžinimas ir palūkanos) neviršija 40 procentų jūsų ir jūsų sutuoktinio (-ės) gaunamų pajamų, kreipkitės į banko filialą. Gavę paraiškos paskolai gauti formą, atidžiai ją užpildykite atsakydami į visus pateiktus klausimus. Užpildytą formą pateikite banko filialo kredito darbuotojui, kuris per savaitę informuos apie galimybę Jums suteikti paskolą.

Gavę pranešimą, kad paskola Jums gali būti suteikta, pateikite šiuos dokumentus:

 • savo ir savo sutuoktinio(-ės) pasų kopijas;

 • pažymas apie savo ir savo sutuoktinio(-ės) paskutinių 12 mėnesių gautą darbo užmokestį ant firminių darbdavių blankų arba kitas pajamas įrodančius dokumentus;

 • notariškai patvirtintą savo ir savo sutuoktinio sutikimą įkeisti iš banko paskolos perkamą būstą;

 • jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms, šių sutarčių kopijas;

 • jeigu turite vaikų iki 18 metų – pažymą iš vaikų teisių apsaugos tarnybos.

Jei prievolėms užtikrinti laikinai įkeičiamas turimas būstas, papildomai pateikite:

 • notariškai patvirtintą būsto savininko ir jo sutuoktinio sutikimą laikinai įkeisti turimą būstą;

 • dokumentus, patvirtinančius įkeičiamo būsto nuosavybę (Inventorizavimo pažyma, kt.).

Banko darbuotojai gali paprašyti pateikti ir papildomos informacijos.

Pateikus visus reikalaujamus dokumentus, sprendimas dėl paskolos išdavimo bus priimtas per 7 dienas, išnagrinėjus Jūsų paraišką banko filialo paskolų komitete. Apie priimtą sprendimą būsite informuoti. Esant teigiamam sprendimui Jūs turėsite:

 • banko naudai apdrausti savo gyvybę paskolos terminui ir sumai bankui priimtinoje draudimo kompanijoje, ir pateikti draudimo polisą;

 • atsidaryti banke sąskaitą, į kurią bus pervedamas jūsų darbo užmokestis;

 • pasirašyti trišalę būsto pirkimo – pardavimo sutartį;

 • pasirašyti paskolos sutartį;

 • įregistruoti būsto pirkimo – pardavimo sutartį;

 • pasirašyti pirkto būsto įkeitimo bankui sutartį;

 • banko naudai apdrausti įkeistą būstą sumai, ne mažesnei kaip 135 procentai paskolos vertės bankui priimtinoje draudimo kompanijoje, ir pateikti draudimo polisą.

Jeigu iki perkamo būsto įkeitimo, prievolių vykdymui įkeičiamas turimas būstas ar kitas turtas, pasirašant paskolos sutartį kartu pasirašoma ir turto įkeitimo sutartis.

Būtina įvertinti papildomas išlaidas, kurios padidins paskolos kainą:

 • gyvybės draudimo išlaidos;

 • įkeičiamo nekilnojamo turto draudimo išlaidas;

 • iš paskolos įsigyto būsto ar kito įkeičiamo turto įkeitimo sutarties tvirtinimo notariato kontoroje išlaidas;

 • per 30 dienų po paskolos išmokėjimo dienos, Jums reikės sumokėti vienkartinį paskolos administravimo mokestį, kuris sudaro 0,5 procento nuo paskolos sumos.

Pasirašius paskolos sutartį ir užtikrinus prievolės vykdymą įkeitimu, bankas perveda paskolos lėšas į būsto pardavėjo sąskaitą.

Paskolos grąžinimas

Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas prasideda kitą mėnesį po paskolos išdavimo.

Mokėjimai vykdomi lygiomis įmokomis kas mėnesį (anuitetas). Bankas kas mėnesį nurašys įmokos dydžio sumą nuo jūsų sąskaitos banke, į kurią pervedinėsite savo atlyginimą. Jūs turite užtikrinti, kad sutartyje nustatytą paskolos ir palūkanų mokėjimo dieną sąskaitoje būtų reikiama suma.

Pavyzdys:

Jūs norite pirkti butą, kurio kaina – 22 tūkst. JAV dolerių. Turite sutaupę 7 tūkst. JAV dolerių, kuriuos skirsite buto pirkimui. Banke užpildote paraišką gauti 15 tūkst. JAV dolerių dydžio paskolą 5 metų terminui.

Esant 12 procentų metų palūkanoms, šios paskolos mėnesio įmokos dydis sudarytų 334 JAV dolerius.

Mėnesiai

1

2

3

4

5

6

7

Mėnesio įmokos dydis

334

334

334

334

334

334

334

Paskolos grąžinimas

184

186

187

189

191

193

Palūkanos

150

148

146

144

143

141

Paskolos likutis

14,816

14,631

14,443

14,254

14,063

13,870

Vartotojiška paskola

Paskolos privatiems asmenims

Vartotojiškos paskolos privatiems asmenims pasižymi pastoviomis palūkanomis, fiksuotais mokėjimais, greitai priimamas banko sprendimas , paskolai gauti nereikia užstato , taip pat patogu grąžinti paskolą. Mažiausia paskolos suma – 1 000 Lt. Didžiausia paskolos suma – 20 000 Lt. Kredito terminas yra nuo 3 iki 12 mėn. Metinės palūkanos sudaro 16 %. Paskola išduodama litais.

Norint gauti paskolą reikia:

 1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir turėti 21 metus;

 2. Būti banko klientu ir turėti jame mokėjimo kortelės arba einamąją sąskaitas, į kurias ne trumpiau kaip 6 mėn. yra pastoviai pervedamas darbo užmokestis;

 3. Kad mėnesio darbo užmokestis, atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, būtų ne mažesnis kaip 800 Lt.

 4. Reikia pateikti bankui užpildytą paskolos paraišką.

Gavus teigiamą atsakymą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. LR pasą;

 2. socialinio draudimo pažymėjimą;

 3. komunalinių mokesčių knygelę arba gyvenamųjų namų bendrijos pažymą, kad neturite skolų;

 4. pažymas apie savo ir sutuoktinio (ės) paskutinių 6 mėn. darbo užmokestį arba pajamų deklaraciją, jei jūs esate individualios įmonės savininkas;

 5. sutarčių kopijas, jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms;

 6. gyvybės draudimo polisą.

Be to, jūs turėsite pateikti bankui laidavimo sutartį tarp jūsų darbdavio ir banko. Tai bus paskolos grąžinimo garantija. Jeigu jūsų darbo užmokestis pervedamas į kortelės sąskaitą daugiau kaip 12 mėn. ir jūs neturite jokių įsiskolinimų bankui, paskola gali būti suteikta ir be šios garantijos.

Skolindamiesi 9-12 mėn., pateiksite gyvybės draudimo polisą. Tai bus papildoma garantija, kad jūs galėsite grąžinti paskolą ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. Paskola bus pervesta į jūsų mokėjimo kortelės sąskaitą arba bus apmokėtos jūsų pateiktos bankui įsigijimo sąskaitos.

Paskolos suteikimas studentams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 2073 „Dėl valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarka. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas konkurso būdu teikia paskolas (sudarydamas paskolos sutartis) Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisiųjų ir antrosios studijų pakopos studentams. Studentai gali gauti paskolas:

 • studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės lėšomis;

 • gyvenimo išlaidoms;

 • dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus.

Gauti paskolą studijų įmokoms gali pretenduoti tik tie studentai, kurie įstojo į aukštąją mokyklą 2002-siais ir vėlesniais metais. Jos suma vienam studentui per semestrą negali viršyti įstatymu nustatytos studijų įmokos, t. y. 500 Lt. Studentui laimėjus konkursą, lėšos šiai paskolai per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo pervedamos tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Į paskolą gyvenimo išlaidoms gali pretenduoti visi studentai. Paskolos dydis per metus negali būti didesnis, nei 36 MGL, t. y. 4500 Lt. Pinigai šiai paskolai pervedami į asmeninę studento sąskaitą lygiomis dalimis kas 3 mėnesiai iki kalendorinių metų, kuriais pradėta pervesti paskola pabaigos, o baigiamojo kurso studentams- iki studijų pabaigos.

Paskola studijoms užsienyje skiriama vienam semestrui. Studentas, norintis gauti šią paskolą, turi studijuoti Lietuvos universitete ir turėti užsienio mokyklos sutikimą.

Pirmenybė gauti paskolą prioriteto tvarka teikiama studentams:

 1. kurių šeimoms pagal įstatymus priklauso socialinė pašalpa;

 2. kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto remiamų pajamų dydžio;

 3. turintiems geresnį pažymių vidurkį;

 4. mokantiems už studijas visą kainą.

PASKOLOS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų baigimo arba nutraukimo. Paskolos gali būti apmokėtos įstaigų, įmonių, organizacijų lėšomis, jeigu tai numatyta darbo sutartyje, kitais atvejais – fizinių ir juridinių asmenų lėšomis. Paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolas gavę asmenys turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos turi būti mokamos proporcingai grąžinamai atitinkamai paskolos daliai, kartu su ja. Palūkanų dydis – 5 procentai. Palūkanų dydis nurodomas sutartyje.

Paskolos grąžinamos lygiomis dalimis kas ketvirtį, iki ketvirčio trečiojo mėnesio 10 dienos, pagal paskolos grąžinimo grafiką – neatsiejamą paskolos sutarties dalį. Grąžinimo grafikas sudaromas vadovaujantis nuostata, kad paskola studijų įmokoms mokėti grąžinama per laiką, ne daugiau kaip trigubai ilgesnį už studijų, kurių įmokoms buvo suteiktos paskolos, trukmę, o paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, grąžinamos per 15 metų.

Nuo paskolos ar negrąžintos paskolos dalies grąžinimo fondo valdybos sprendimu gali būti atleidžiami visiškai nedarbingi asmenys, pateikę fondui teisės aktų nustatytus tai patvirtinančius dokumentus.

Asmenims, pateikusiems pateisinančius dokumentus, kurie saugomi fonde, fondo valdybos sprendimu paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas atidedant paskolos mokėjimą šiais atvejais:

 • dėl invalidumo, ligos ar susižalojimo – nedarbingumo laikotarpiui;

 • dėl gimdymo – nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;

 • nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, – kol vaikui sukaks 3 metai;

 • asmenims, atliekantiems karo prievolę, – privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos arba alternatyvios krašto apsaugos tarnybos laikotarpiui;

 • asmenims, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje, įskaitant doktorantūros, rezidentūros ir meno aspirantūros studijas, – studijų laikotarpiui;

 • bedarbiams – įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;

 • asmenims, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 24 mėnesius buvo ne daugiau kaip 25 procentais didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, – ne ilgiau kaip metų laikotarpiui.

Jeigu asmuo paskolos, paskolos dalies, priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių negrąžina, suma išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Paskola negrąžinama mirus ją gavusiam asmeniui. Konkrečios paskolos grąžinimo sąlygos ir su tuo susijusios sankcijos turi būti nurodytos pačioje paskolos sutartyje.

Ilgalaikės paskolos

PASKOLOS GAVIMO SĄLYGOS

Paskolos gavėjas gali būti :

 1. Ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (toliau – klientas, paskolos gavėjas), turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas, arba asmuo (sulaukęs 18 metų), gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimą (ES piliečiams) bei pagal laikiną ar pastovų (kitų šalių piliečiams) migracijos tarnybos leidimą, turintis jo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą ir/ar gaunantis pastovias, oficialias pajamas Lietuvoje.

 2. Klientas turi dirbti stabiliai veikiančioje įmonėje, stabilų pajamų šaltinį ir banko sąskaitą, kurioje paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dieną turi būti užtikrinta pakankama pinigų suma mokėjimui atlikti.

 3. Klientui turi būti pasibaigęs bandomasis laikotarpis darbovietėje.

Paskolos paskirtis turi būti:

    1.   Būstui ar žemės sklypui pirkti.

    2.   Būstui rekonstruoti arba remontuoti (apdailai).

    3.   Būstui statyti ir aplinkai sutvarkyti.

Paskolos sugrąžinimo šaltinis turi būti:

 1. Pastovus, oficialus darbo užmokestis, įskaitant reguliariai gaunamas premijas arba komisinius.

 2. Kitos pastovios (oficialios) pajamos, kurias klientas gali pagrįsti oficialiais dokumentais (pvz. nuomos sutartys, autorinės sutartys, išrašai iš sąskaitų banke ir t.t.). Jei pateikiamos sutartys, kartu su jomis turi būti pateikiamos pažymos ar išrašai iš banko sąskaitų, įrodančios tų pajamų gavimą.

 3. Gali būti vertinamos ir nesusituokusių asmenų pajamos. Tuo atveju, asmuo, kurio pajamos sumuojamos, privalo laiduoti už paskolą, o už paskolą įsigyjamo nekilnojamojo turto nuosavybė gali būti įforminta kaip bendroji nuosavybė.

Minimali paskolos trukmė – 1 metai. Maksimali paskolos trukmė:

  • 40 metų, jei paskola skirta žemės sklypui pirkti, būstui pirkti, statyti, rekonstruoti ir būsto amžius yra ne senesnis kaip 10 metų ar yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos senamiestyje ar centre, nepriklausomai nuo turto amžiaus;

  • 30 metų, jei paskola skirta būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti ir būsto amžius yra senesnis kaip 10 metų ir nėra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos senamiestyje ar centre;

  • 20 metų, jai paskola suteikiama būstui remontuoti (apdailai), aplinkai tvarkyti;

Paskolos, skirtos butui daugiabučiame blokiniame ar dalinai blokiniame gyvenamajame name pirkti, remontuoti ar rekonstruoti, terminas apskaičiuojamas pagal formulę: būsto amžius + paskolos terminas .

Minimali paskolos suma – 10.000 litų, arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais. Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose gali patvirtinti ir mažesnę paskolos sumą. Paskolos suma neturi viršyti paskolos sumos ir nekilnojamojo turto rinkos vertės ar kainos (priklausomai, kuri iš jų yra mažesnė) santykio.

Naujo buto statybos atveju gali būti finansuojamas pradinis įnašas neįkeitus nekilnojamojo turto iki 18 mėnesių laikotarpiui. Praėjus 18 mėnesių laikotarpiui paskolos gavėjas turi įkeisti bankui statomą butą. Sekanti būsto paskolos dalis, viršijanti pradinio įnašo sumą, gali būti suteikta nepažeidžiant šių taisyklių reikalavimų, paskolos gavėjui įkeitus statomą butą ir pateikus dokumentus apie įsiskolinimą statybos bendrovei. Įsiskolinimas bendrovei turi būti ne didesnis nei likusi neišmokėta paskolos dalis. Bendra paskolos pradiniam įnašui finansuoti ir paskolos, suteikiamos įkeitus turtą, suma negali viršyti šių taisyklių 6.2 punkte nurodytų paskolos sumos ir įkeičiamo turto rinkos vertės ar kainos (priklausomai kuri iš jų yra mažesnė) santykių.

Paskolos suma pradiniam įnašui turi būti ne didesnė kaip 20 proc. pirkimo kainos, nurodytos preliminarioje statomo būsto pirkimo ar rangos sutartyje, bei taip pat turi neviršyti paskolos gavėjui galimos suteikti visų vartojamojo finansavimo produktų sumos, patvirtintos atskiroms klientų grupėms. Jei klientas jau turi suteiktų vartojamojo finansavimo produktų, tai pradinio finansavimo suma yra mažinama iki galimos suteikti visų vartojamojo finansavimo produktų sumos, patvirtintos atskiroms klientų grupėms.

•  Laikotarpiui iki bus įkeistas nekilnojamas turtas, paskolos gavėjui nustatoma 2 procentiniais punktais didesnė palūkanų norma nei Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto nustatyta būsto paskolų palūkanų norma.

•  Kol paskolos gavėjas nėra įkeitęs bankui statomo būsto, jam suteikiamos paskolos grąžinimo metodas gali būti tik linijinis. Paskolos gavėjui įkeitus statomą būstą, paskolos grąžinimo metodas gali būti pakeistas į anuiteto.

•  Paskolos gavėjui per 18 mėnesių neįkeitus statomo būsto, paskola pradiniam įnašui gali būti pertvarkoma į vartojamąją paskolą ir grąžinama per 5 metus. Palūkanų norma keičiama į vartojamųjų paskolų palūkanų normą.

Pagrindinės prievolių užtikrinimo priemonės:

•  Už paskolą perkamo, statomo, remontuojamo, rekonstruojamo būsto ir/ar žemės sklypo įkeitimas.

•  Kito būsto ir/ar žemės sklypo įkeitimas.

•  Sutuoktinio laidavimas.

Išvados

Žiūrint į tai, kad bankai siūlo vis daugiau ir daugiau įvairių paskolų rūšių, suteikdami tinkamas sąlygas jas įsigyti, manau, kad didės gyventojų skolinimosi apimtys Lietuvoje. O tai galima įrodyti kai kurių Lietuvos bankų pateikiamomis suvestinėmis, apie paskolas:

۰Banko SNORAS suteiktų paskolų portfelis per tris 2005 metų ketvirčius išaugo 172,1 mln. litų (37,7 proc.) ir rugsėjo pabaigoje sudarė 628,7 mln. litų. Tame skaičiuje gyventojams suteiktų paskolų portfelis per minėtą laikotarpį išaugo 89,4 mln. litų (47,4 proc.) ir 2005-10-01 siekė 278,0 mln. litų, t.y. 44,2 proc. visų banko suteiktų paskolų.

۰ HANSA banko paskolų portfelis per metus išaugo 222,5 mln. Lt ( 24,5 proc.) ir siekė 1,12 mlrd.Lt.