Paskolos studentams Lietuvoje

Pastaraisiais dešimtmečiais aukštojo mokslo populiarumas visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, smarkiai išaugo. Jei anksčiau aukštojo mokslo sistemą buvo galima išlaikyti vien valstybės lėšomis, didėjant siekiančiųjų aukštojo išsilavinimo skaičiui, dabar pasireiškė būtinybė ieškoti alternatyvių finansavimo būdų. Atsižvelgiant į tai, kad aukštasis išsilavinimas atneša naudą ne tik visuomenei, bet ir pačiam asmeniui, dalis studijų kaštų perkeliama studijuojantiesiems. Siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą, daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių veikia paskolų studentams sistemos.

Manome, kad mūsų darbas yra aktualus, nes aukštojo išsilavinimo įgijimas yra vienas svarbiausių mūsų gyvenimo etapų, nuo kurio priklauso tolimesnis mūsų likimas. Pastaruoju metu vien tik noro nebeužtenka norint tapti išsilavinusiu piliečiu. Dar nespėjus baigti 12 klasių mokykloje būsimiems studentams pradeda kilti klausimai apie būsimas studijas ir jų kainą. Studentams, kurie stoja į mokamas studijas, lieka viena galimybė – pasinaudoti siūloma studentų paskola. Štai šioje vietoje pagalbos tenka prašyti kreipiantis į bankus ar kitas kredito įstaigas. Kaip rodo nuo paslaugos teikimo pradžios nuolat augantis susidomėjimas ir sudarytų studento paskolų skaičius, studijuojantiems jaunuoliams tokia paslauga buvo tikrai reikalinga.

Pirmoje šio straipsnio dalyje dalyje yra aptariama paskolų esmė bei vertinimas, paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonės, išdavimo sąlygos bei valstybės remiamų paskolų rūšys. Antroje dalyje nagrinėjamos bankų teikiamas paskolas studentams, pasirašytų paskolų sutarčių skaičius ir jų vertė, apžvelgiamas palūkanų dydis imant paskolą bei pareiškiama mūsų kaip studentų nuomonė.

1. STUDENTO PASKOLŲ GAVIMO TVARKA

Nuo 2009 metų pradžios įsigaliojusi nauja Valstybės paskolų studentams tvarka praplėtė galimybę gauti paskolas. Pagal naująją tvarką paskolas gali gauti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos, dieninių, vakarinių bei neakivaizdinių skyrių studentai. Taip pat paskolos teikiamos Europos Sąjungos šalių bei kitų valstybių, jei tai numato LR tarptautinės sutartys, studentams. Svarbu tai, jog paskolos teikiamos tik tiems studentams, kurie pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje. Iki šiol studentai galėjo gauti tik paskolas gyvenimo išlaidoms, o dabar sudaryta galimybė gauti keturių rūšių paskolas: valstybės paskola studijų įmokoms ir valstybės remiamos paskolos su valstybės garantija – studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Per penkerius metus iš valstybės biudžeto studentų kreditavimui buvo skirta daugiau nei 30 mln. litų. Kasmet studentų paraiškų ir lėšų skaičius auga. Šiemet VSF atrinko 6134 studentų paraiškas valstybės remiamai paskolai gauti. iš viso buvo užregistruotos 6 772 paraiškos paskoloms gauti. Iš jų, 6 550 paraiškos valstybės remiamoms paskoloms ir 222 paraiškos valstybės paskoloms gauti. Tačiau 6,4 proc. prašymų paskoloms gauti nebuvo patenkinta, nes prašymus pateikę studentai nevykdė įsipareigojimo laiku mokėti įmokas už anksčiau sudarytas paskolų sutartis, neturėjo studento statuso, atsisakė paskolos arba buvo akademinėse atostogose.

Fondo duomenimis, patikrinus studentų pateiktus dokumentus, atrinkta 182 studentų paraiškų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartis, ir 6 134 studentų paraiškos valstybės remiamoms paskoloms gauti. Bendra garantuojama suma valstybės remiamom paskolom gauti yra 30 085791 Lt. Valstybės paskoloms skirta 94 640 Lt1.

1.1. Valstybės paskolos

Valstybės paskola – tai paskola studijų įmokai mokėti (520 Lt). Šios paskolas teikiamos iš valstybės lėšų. Šių paskolų prašymai – anketos pateikiamos ir sutartys pasirašomos Lietuvos valstybiniame studijų fonde (1 priedas). Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką. Paskolos studijų įmokoms teikiamos tik studentams, įstojusiems iki 2009 metų, studijuojantiems valstybės iš dalies finansuojamose vietose. Maksimalus jų dydis semestrui teisės aktų nustatytos socialinės bazinės išmokos (toliau vadinama – BSI) 4 dydžiai, arba 520 Lt. Valstybės paskola gali būti skiriama studentui kas semestrą. Valstybės paskola teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis Paskolų teikimo studentams nuostatų2.

Tais atvejais, kai lėšų valstybės paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje duomenis, neviršija valstybės paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės paskoloms, nustatytas pagal studentų registravimo VSF internetiniame tinklalapyje duomenis, viršija šioms paskoloms teikti numatytą valstybės lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į valstybės paskoloms numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolas, konkursinę eilę, atsižvelgiant į studento socialinę padėtį, studijų pakopą, darbingumą, neįgalumo lygį ir pan.

Studentam paskola nebus suteikta tiems, kurių gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų sumą (50 tūkst. Lt). Tie, kurie kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje ir studentams, kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal sudarytas valstybės paskolų sutartis.Valstybės paskolų teikimo sąlygos iki 2009 metų ir dabar iš esmės nesikeičia. Šios paskolos prašymai–anketos pateikiamos ir sutartys yra pasirašomos Lietuvos valstybiniame studijų fonde3.

1.2. Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiama paskola reiškia, kad valstybė už ją prisiima visus garantinius įsipareigojimus. Studentams suteikiama galimybė gauti paskolą be paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių: turto įkeitimo, laidavimo ir t.t. Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (žr. 1 pav.). Už valstybės remiamas paskolas mokamos palūkanos yra gerokai mažesnės nei komercinių įstaigų siūlomos tiesiogiai, be valstybės tarpininkavimo. Seniau (iki 2009metų) valstybės teikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje buvo per mažos, kad padengtų pragyvenimo išlaidas, jas gaudavo ne visi norintieji, o paskolos studijų kainai sumokėti mokantiems už mokslą studentams išvis nebuvo teikiamos. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Valstybės remiamos paskolos yra teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis papildomai yra teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis VSF internetiniame tinklalapyje, užpildydamas nustatytos formos prašymą − anketą (2 priedas). Prašymus − anketas užpildyti, atspausdinti, pasirašyti ir su asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro arba pasų poskyrio, bei gauti paskolą pirmenybę suteikiančiais dokumentais pristatyti VSF. Jei studentas pristato prašymą – anketą asmeniškai, asmens dokumento kopiją bus galima patvirtinti Fonde. Dokumentus reikia pristatyti iki registracijos pabaigos. Jei studentas yra savo Banko interneto bankininkystės sistemos vartotoju arba turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą ir jungiasi per „Saugų prisijungimą” – pristatyti anksčiau minėtų dokumentų Fondui nereikia. Studentas (arba jo įgaliotas asmuo) per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje dienos, turės pateikti kredito įstaigai nurodytus dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo). Ne vėliau kaip per tris dienas nuo dokumentų pateikimo kredito įstaigai, studentas ir kredito įstaiga pasirašo sutartį (kredito įstaiga turi teise atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą).

Šaltinis: sudaryta autorių.

Valstybės remiamos paskolos

1 pav. Valstybės remiamos paskolos

Paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskolos studijų kainai sumokėti bus teikiamos valstybės nefinansuojamiems studentams. Iki šiol valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, pasiskolinti mokesčiui už studijas negalėjo. Paskola studijų kainai kas semestrą pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Pateiksime pavyzdį: Imama 4500 Lt paskola litais 15 m. Tai ilgiausias leidžiamas terminas. Pusė sumos išmokama iš karto rudens semestro metu, kita pusė – per pavasario semestrą (praėjus 5 mėnesiams po pirmos dalies išmokėjimo). Paskolą reikia pradėti mokėti praėjus 12 mėn. po studijų baigimo. Studijos trunka 4 m. Pirmus dvejus metus nuo paskolos suteikimo taikoma nulinė marža, likusį laikotarpį – 3 %4 (žr. 2 pav.).

Šaltinis: „Swedbank“

2 pav. Studijų paskolos pavyzdys

Studijoms užsienyje su valstybės garantija pasiskolinsite ne daugiau kaip 7.800 Lt per metus (650 Lt/mėn.). Paprastai valstybės remiamos paskolos išduodamos vieną kartą per metus, rudens semestro metu. Papildomai pavasario semestro metu galima gauti paskolą studijuoti užsienyje.

Paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI dydžių, arba 6500 Lt. Iki šiol maksimalus šios paskolos dydis per metus buvo 36 BSI, arba 4 680 Lt. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą kas mėnesį.;

Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ji bus teikiama studentams, studijuojantiems užsienyje. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių, arba 7800 Lt. Iki šiol maksimalus šios paskolos dydis metams buvo 36 BSI, arba 4 680 Lt. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama į paskolos gavėjo sąskaitą iš karto visa suma5.

Siekiant, kad studijų metais studento prisiimti skoliniai įsipareigojimai netaptų per didele našta jam pabaigus studijas ir kad būtų išvengta galimų socialinių problemų, bendra maksimali studentui išduodamų paskolų suma būtų ribojama iki 50 tūkst. Lt. Tačiau atskirais atvejais būtų svarstoma dėl šio limito padidinimo.

Pagal naują tvarką numatyta, jog konkurso būdu pirmenybė gauti paskolą teikiama socialiai remtiniems studentams, kurių šeimoms pagal įstatymą priklauso socialinė pašalpa, ir tiems, kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, neviršija Vyriausybės nustatyto remiamų pajamų dydžio. Taip pat atsižvelgiama į geresnį pažymių vidurkį ir ar studentas moka už studijas visą kainą.

Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti asmenys, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos studentai kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį. Tai reiškia, tai tie asmenys, kurie pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus. Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas). Užsieniečiai taip pat neturi teisės gauti šios paskolos, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, kurių studijos finansuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip. Asmenims, kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje, ar asmenims, kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, nustatyta tvarka sudarytas, VSF sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis paskolos taip pat nesuteikiamos.

Paskola neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius valstybės remiamos paskolos ar jos dalies, paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurioms esant asmuo neturi teisės gauti valstybės remiamos paskolos6.

2. PASKOLŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Kuriant paskolų sistemą, buvo svarstomos įvairios jos finansavimo alternatyvos, tačiau sunki šalies finansinė situacija, augantis biudžeto deficitas, blogėjantys valstybės skolinimosi rodikliai neleido tikėtis, kad paskolų sistemai išplėtoti pavyks sutelkti pakankamai valstybės finansinių išteklių. Atsižvelgiant į realias paskolų sistemos plėtros galimybes, paskoloms teikti pasitelktos privačios kredito įstaigos. Tokia sistema taikoma ne vienoje Europos valstybėje – paskolos studentams per komercinius bankus teikiamos Suomijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Portugalijoje, Italijoje ir kitur. Rengiant Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą buvo atsižvelgta į studentų siūlymus, pvz., kad paskolą galėtų apmokėti ne tik pats skolininkas, bet ir darbdavys.  Prognozuojama, kad visą studijų kainą mokančių studentų skaičius neturėtų būti didesnis nei ankstesniais metais. Dabar iš 50 tūkst. pirmakursių visą studijų kainą moka daugiau nei pusė jų, ir tik apie 12 tūkst. yra visiškai finansuojami valstybės. 2009 mokslo metais valstybė finansuos apie 21 tūkst. pirmakursių. Tam bus skiriama 70 mln. Lt, arba trečdaliu daugiau nei 2008m. Teikiant paskolas per kredito įstaigas, valstybė paprastai teikia garantiją. Lietuvoje valstybės remiamos paskolos garantuojamos 100 proc. – tai reiškia, kad, norint gauti paskolą, nebūtina gauti nuolatines pajamas, turėti laiduotoją ar užstatyti turtą7.

2.1. Valstybės paskolų grąžinimas

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Šios paskolos gali būti apmokėtos įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų lėšomis. Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis – 5 procentai. Už laiku negrąžintą valstybės paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas skaičiuojami delspinigiai – 0,02  procento laiku negrąžintos valstybės paskolos ar jos dalies ir palūkanų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Valstybės paskolos grąžinamos lygiomis dalimis kas ketvirtį – nuo ketvirčio pirmojo mėnesio 1 dienos iki trečiojo mėnesio 10 dienos. Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos. Valstybės paskolos grąžinimo grafikas sudaromas pagal aukštosios mokyklos nurodytą studento numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas, baigęs studijas anksčiau arba vėliau nei valstybės paskolos grąžinimo grafike nurodyta studijų baigimo data, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą. Paskolos gavėjas gali grąžinti valstybės paskolą ar jos dalį ir anksčiau, negu numatyta valstybės paskolos sutartyje. Tokiu atveju palūkanos perskaičiuojamos ir mokamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies. Valstybės paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai.

Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas atidedant paskolos mokėjimą šiais atvejais:

 • dėl nėštumo ir gimdymo, – nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
 • nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką,– kol vaikui sukaks 3 metai;
 • asmenims, atliekantiems karo prievolę,– privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos laikotarpiui;
 • asmenims, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje,– studijų laikotarpiui;
 • bedarbiams – įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;
 • asmenims, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 24 mėnesius buvo ne daugiau kaip 25 procentais didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
 • kitais atvejais, dėl kurių Fondo komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Kiekvienu atveju Fondui reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ir pateikę Fondui tai patvirtinančius dokumentus. Valstybės paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus8.

2.2. Valstybės remiamų paskolų grąžinimas

Valstybės remiamų paskolų palūkanos skaičiuojamos nuo paskolos išmokėjimo datos, visą studijų laikotarpį. Palūkanų dydis nustatomas kredito įstaigos, jis nurodomas paskolos gavimo sutartyje. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš valstybės lėšų, šiuo atveju paskolos gavėjas palūkanas mokėti pradės po studijų baigimo. Palūkanos apmokamos pagal nustatyta tvarka sudarytą konkursinę eilę. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma, laikantis tam tikrų nuostatų. Pirmenybė teikiama studentui, atitinkančiam bent vieną iš kriterijų, nustatytų, atsižvelgiant į:

 • studento socialinę padėtį;
 • prašomos paskolos paskirtį;
 • studijų pakopą, studijų formą.

Valstybės remiama paskola turi būti pradėta grąžinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskola grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų. Palūkanas paskolos gavėjas turi pradėti mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus atvejus, kai palūkanos apmokamos valstybės lėšomis. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.

Paskolos gavėjo ir kredito įstaigos susitarimu bei Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu, susidarius tam tikroms aplinkybėms, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas. Paskolos gavėjas dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo galės susitarti su kredito įstaiga arba kreiptis į Fondo direktoriaus sudarytą komisiją, pateikdamas prašymą ir atidėjimo aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo. Prašymą ir atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas. Paskolos gavėjui mirus, valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama pagal valstybės garantiją.

Siekiant geresnių paskolų teikimo sąlygų, buvo organizuojama kredito įstaigų atranka. Jos metu nustatytos paskolų teikimo sąlygos negalės būti bloginamos per visą paskolos laikotarpį. Valstybės remiamas paskolas lengvatinėmis sąlygomis teiks penki bankai: DNB Nord, Swedbank, Snoras bei Nordea bankas (1 lentelė). Jų konkurencija sudarys studentams galimybę rinktis banką, siūlantį mažiausias palūkanas. Bankai bando studentų dėmesį patraukti ir įvairiais papildomais pasiūlymais: nemokamų kredito kortelių išdavimu, nemokamas internetinės bankininkystės paslaugas, išskirtines teises paskoloms bustui įsigyti ir pan.

1 lentelė

Kredito įstaigų siūlomos valstybės remiamų paskolų studentams 2010 metų suteikimo sąlygos


DnB NORD Nordea Bank Finland Snoras Swedbank
Paskolos kainos metinė norma paskoloms litais***, % 4.21 3.71 4.95 4.92 (paskolai studijų kainai),
4.97 (paskolai gyvenimo išlaidoms)
Paskolos kainos metinė norma paskoloms eurais***, % 2.80 2.45 neteikiama 3.75
Palūkanos kintamos=
marža+3mėnesių VILIBOR/EURIBOR
kintamos=
marža+3mėnesių VILIBOR/EURIBOR
kintamos=
marža+3mėnesių VILIBOR
kintamos=
marža+3mėnesių VILIBOR/EURIBOR

1 lentelės tęsinys

Marža paskoloms litais, % 1.90 2 2.95 2.99 ir 0****
Marža paskoloms eurais, % 1.90 2 neteikiama 2.99
Sutarties administravimo mokestis, Lt
Sutarties sąlygų keitimo mokestis, Lt 100 * 100 50
Delspinigiai, % 0.07 (už kiekvieną pradelstą dieną) 16 (metiniai) 0.05 (už kiekvieną pradelstą dieną) ***** šiuo metu 0.1 (už kiekvieną pradelstą dieną)
Kiti mokesčiai 20 Lt****** 200 Lt** *****

Šaltinis: Lietuvos valstybinis studijų fondas.

Paskoloms taikomos kintamos palūkanos, kurios yra 3 mėnesių VILIBOR/EURIBOR + marža. Palūkanų dydis užfiksuojamas apytiksliai 3 mėnesiams sutarties pasirašymo dieną (kaip nurodoma studento ir banko sutartyje). Marža sutarties laikotarpiu nekinta, o VILIBOR/EURIBOR perfiksuojama kas 3 mėnesiai.

* Keičiant paskolos valiutą – 300 Lt, keičiant kitas sutarties sąlygas (išskyrus atvejus, numatytus valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygose) – 200 Lt

** Bauda taikoma paskolos gavėjui pažeidus bet kurį iš prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį. Išimtis – jei už pažeidimą taikomos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, bauda papildomai nėra priskiriama. Reinvestavimo kaštai atsiranda tais atvejais, kai kredito gavėjas pageidauja keisti valiutą, palūkanų normą ne palūkanų nustatymo dieną. Tikslus reinvestavimo kaštų dydis nustatomas atliekamų pakeitimų dieną, kadangi jis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp palūkanų normos, už kurią klientui buvo paskolinta ir palūkanų normos, už kurią bankas gali reinvestuoti grąžinamą sumą likusiam laikotarpiui.

*** Paskolos kainos metinė norma apskaičiuota remiantis 2010 m. vasario mėn. duomenimis.

**** 0% marža taikoma pirmus metus po kredito sutarties su studentu pasirašymo, kai kintama palūkanų bazė yra 3 mėn. VILIBOR. Likusį paskolos laikotarpį taikoma 2.99% marža.

***** Paskolos sutarties sudarymo dieną banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai. Jei paskolos gavėjas vėluoja mokėti paskolos sutartyje nurodytus mokėjimus, nuo pradelstos mokėti sumos skaičiuojami šiuo metu 0.1 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

****** Skolų administravimo mokestis, jis mokamas kiekvieną kartą už susidariusią skolą.9

Dabartiniais skaičiavimais, palūkanų „lubos“ litais svyruotų nuo 9.88 iki 11.03 procento, eurais – nuo 3,36 iki 3,86 procento. Palūkanos kis priklausomai nuo Vilibor arba Euribor dydžio. Bankų pasiūlyta maksimali marža yra nuo 2,5 iki 3 procentų. Kokias palūkanas turės mokėti studentas, paaiškės jam pasirašant sutartį su banku. Studentams, imantiems paskolą studijų kainai sumokėti, studijų metu valstybė kompensuos palūkanų dalį, viršijančią 5 proc (2 lentelė).

2 lentelė

Valstybės remiamų paskolų palūkanų dydžiai

Paskolos rūšis Laikotarpis Palūkanų dydis, jei paskolą imate litais Palūkanų dydis, jei paskolą imate eurais
Studijų kainai sumokėti Studijų laikotarpiui 5% 3,37-3,87%
Likusiam paskolos suteikimo laikotarpiui 9.88 – 11.03% 3,37-3,87%
Gyvenimo išlaidoms Visam paskolos suteikimo laikotarpiui 9.88 – 11.03% 3,37-3,87%

Šaltinis: Vilniaus teisės ir verslo kolegija.

Studentui, paėmusiam 5 tūkst. litų paskolą pirmiesiems mokslo metams, pirmąjį pusmetį bus skaičiuojamos palūkanos nuo pusės sumos – 2,5 tūkst. litų. Jei paskola būtų imama litais, mėnesio palūkanos pirmąjį semestrą sudarytų apie 23 litus, antrąjį pusmetį ši įmoka padvigubėtų. Per ketverius studijų metus studentas, pasiėmęs 20 tūkst. litų paskolą, sumokėtų iki 5 tūkst. litų palūkanų. Jei skolinamasi eurais, mėnesio palūkanos pirmąjį semestrą siektų 2,4 euro, antrąjį – dvigubai daugiau. Jei studentas skolinasi visam ketverių metų studijų laikotarpiui, per visą tą laiką jis sumokėtų per 1,7 tūkst. litų.

3. PASKOLŲ STUDENTAMS APŽVALGA

Paskolos studentams gali būti išduodamos įvairiose įstaigose, įvairiems tikslams, nustatant atitinkamus reikalavimus gavėjams (studentams), suderinant paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo sąlygas. Šiame skyrelyje pristatysime pagrindines kreditavimo įstaigas, išduodančias paskolas studentams Lietuvoje, bei paskolų suteikimo sąlygas.

3.1. Paskolų studentams statistika Lietuvoje

Valstybinis studijų fondas. Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga, administruojanti finansinę paramą studentams. Savo veiklą Fondas pradėjo 1993 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei įsteigus Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą. Fondas per penkiolika metų tapo pagrindine valstybės lėšas mokslui administruojančia institucija, o nuo 1998 m. pradėjo teikti paskolas studentams. Patvirtinus naujus nuostatus, keitėsi Fondo funkcijos. Valstybinis studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d. nebevykdo funkcijų, susijusių su paramos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams teikimu, tačiau įgijo naujų funkcijų, susijusių su finansine parama studentams10.

Šiame poskyryje panagrinėsime, kaip kito pasirašytų paskolų sutarčių skaičius ir jų vertė 1998 – 2009 metų laikotarpiu (žr. 3 pav.). Pastebima tendencija, kad studentai sėkmingai pasinaudoja galimybe gauti paskolą studijų įmokoms ir gyvenimo išlaidoms.

Šaltinis: Valstybinis studijų fondas.

3 pav. Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius 1998 – 2009 metai

Nagrinėjant 3 paveikslą11 pateiktus Valstybinio studijų fondo duomenis, matome, kad kasmet sutarčių skaičius didėja. Pradėjus teikti paskolas sutarčių skaičius nesiekė 2000, o 2009 metais pasirašytų sutarčių skaičius išaugo daugiau nei 6 kartus ir siekia beveik 12 000. Tai tik įrodo, kad sukurtoji sistema veikia, siūlomos sąlygos yra palankios didžiajai daliai studentų. Nuo paskolų teikimo pradžios buvo suteikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms, tačiau kylant studijų kainai ir apmokėjimo sistemai nuo 2003 metų buvo sukurtos naujos paskolų rūšys, tokios kaip dalinėms studijoms užsienyje, studijų kainai ir studijų įmokoms sumokėti. Populiariausia visu analizuojamu laikotarpiu išlieka paskola gyvenimo išlaidoms, iš kurios studentai susimoka ir už pačias studijas ir patenkina savo poreikius studijuojant.

Valstybės remiamos paskolos studentams. Tai bankų (AB DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, AB Swedbank, AB bankas SNORAS) paskolos studentams su valstybės garantija. Valstybės remiamos paskolos studentams gali būti skirtos: studijų įmokai apmokėti (paskolos dydis neviršija studijų įmokos už 1 metus); gyvenimo išlaidoms (paskolos dydis neviršija 6.500 Lt per 1 metus); dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (paskolos dydis neviršija 7.800 Lt per 1 metus).

Už šią paskolą mokamos kintamos palūkanos (3 mėnesių VILIBOR/EURIBOR + banko marža). Palūkanas mokėti pradedama po paskolos gavimo (linijiniu metodu). Paskolą grąžinti pradedama ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo, sustabdymo, nutraukimo ar studento pašalinimo iš aukštosios mokyklos. Paskolos studentams terminas – 15 metų. Už paskolos ar palūkanų grąžinimo vėlavimą, paskolos sąlygų pažeidimus, mokami delspinigiai ir skolos administravimo mokesčiai

Apie tai, ar studentui siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį, galima sužinoti prisijungus prie prašymo – anketos ardesu https://studentai.vsf.lt/studentai/.  Šie asmenys per 20 darbo dienų nuo minėtų sąrašų paskelbimo turi kreiptis į kredito įstaigą dėl paskolos sutarties sudarymo. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą. Jei į banką kreipiasi studento įgaliotas asmuo, būtina pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą. Valstybės remiamą paskolą galima imti bet kuriame iš keturių bankų, nepriklausomai nuo to, kuriame banke praėjusiais metais buvo pasirašyta sutartis ar per kurį banką autorizavosi jungiantis prie prašymo – anketos.

Valstybės remiamos paskolos pradėtos teikti nuo 2009 m. rudens semestro. Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569)12 nustatyta tvarka.

Šaltinis: Valstybinis studijų fondas.

4 pav. Paskolų sutarčių vertė, tūkst. Lt, 1998 – 2009 metai

Nagrinėjant 4 paveikslą13 matoma tokia pati didėjimo tendencija, kaip ir pasirašomų sutarčių kiekyje. Pirmaisiai paskolų teikimo metais jų buvo išduota mažiau nei 5 mln. litų, o 2009 metais siekė jau beveik 45 mln. litų. 2009 metais maždaug 10 mln. litų buvo suteikta paskolų studijų kainai, tai rodo, kad mokslo kaina Lietuvoje ženkliai didėjo, keitėsi studijų apmokėjimo sistema ir atsirado studijų krepšeliai.

2010 metais spalio 14 d. Valstybinis studijų fondas patvirtino studentų sąrašus, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų ir valstybės paskolų sutartis. Patikrinęs pateiktus dokumentus, fondas atrinko 6 134 studentų paraiškas valstybės remiamai paskolai gauti.

Pasak Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausios specialistės Eglės Drungilaitės, jau nuo šios dienos studentai, prisijungę prie savo anketos fondo interneto svetainėje, sužinos, ar jie kviečiami pasirašyti sutartį, ar ne.14 Pasak fondo atstovės, iš viso buvo užregistruotos 6 772 paraiškos paskoloms gauti. Iš jų, 6 550 paraiškos valstybės remiamoms paskoloms ir 222 paraiškos valstybės paskoloms gauti. Tačiau 6,4 proc. prašymų paskoloms gauti nebuvo patenkinta, nes prašymus pateikę studentai nevykdė įsipareigojimo laiku mokėti įmokas už anksčiau sudarytas paskolų sutartis, neturėjo studento statuso, atsisakė paskolos arba buvo akademinėse atostogose.

Fondo duomenimis, patikrinus studentų pateiktus dokumentus, atrinkta 182 studentų paraiškų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartis, ir 6 134 studentų paraiškos valstybės remiamoms paskoloms gauti. Bendra garantuojama suma valstybės remiamom paskolom gauti yra 30 085 791 Lt. Valstybės paskoloms skirta 94 640 Lt.

Paskolos neteikiamos studentams, kurie:

 • pakartotinai studijuoja pagal tą pačią ar žemesnės pakopos studijų programą, jei daugiau nei 50% programos kreditų buvo valstybės finansuojami;
 • vienu metu studijuoja 2 ar daugiau tos pačios pakopos studijų programų arba laipsnio nesuteikiančias programas, jei bent viena programa finansuojama valstybės;
 • jau paėmę valstybės paskolų už daugiau nei 50 000 Lt;
 • nesilaiko anksčiau paimtų valstybės paskolų grąžinimo sąlygų; kurie sustabdę studijas (akademinės atostogos);
 • yra ne Europos ekonominės erdvės piliečiai (išskyrus išeivius, netekusius Lietuvos pilietybės ar lietuvių kilmės užsieniečius)15.

Greitųjų paskolų teikėjai. Tai gana neseniai (2008 m. pab.) atsiradusios privačios kreditavimo įstaigos, teikiančios greitas paskolas internetu ar mobiliojo telefono tekstine žinute. Paskolos gali būti teikiamos ir studentams. Šios paskolos pasižymi tuo, kad potencialaus kredito gavėjo įvertinimo, paskolos sutarties pasirašymo ir paskolos gavimo procedūra labai greita, paprasta ir patogi – galima gauti paskolą per 30 min. neiškeliant kojos iš namų, be užstato, be popierizmo, tiesiog naudojantis kompiuteriu ir mobiliuoju telefonu.

Paskolos suma paprastai yra nuo 100 iki 2 000 Lt, paskolos terminas – nuo savaitės iki 1 mėn. Viskas atrodytų labai gražu, paprasta ir tobula, tačiau…palūkanos (mokesčiai) gali siekti 20-30% per mėnesį!!! Jei vėluosite grąžinti paskolą bent vieną dieną, mokesčiai toliau augs. Jei tarkim negrąžinsite 100 Lt paskolos vienus metus, tai grąžinti turėsite apie 300-500 Lt! Tai viena iš paskolos studentams galimybių, tačiau toli gražu ne tokia finansiškai naudinga kaip valstybės remiamos paskolos studentams.

Bankai. Kaip minėta, kai kurie bankai perskolina valstybės lėšas (teikia valstybės remiamas paskolas studentams: AB DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, AB Swedbank, AB bankas SNORAS). Šie bei kiti bankai turi ir kitų pasiūlymų studentams.

3.2. Bankai teikiantys studentams paskolas

AB bankas SNORAS paskolos studentams. Šis bankas, be paskolos studijoms, siūlo vartojamąsias paskolas studentams ir būsto paskolas studentas.Vartojamosios paskolos studentams dydis yra iki 5.000 Lt. Ji gali būti panaudota įvairioms studentų reikmėms (kompiuterio, baldų, buitinės technikos, knygų ir kt. įsigijimui). Šią paskolą turi teisę gauti aukštųjų mokyklų antro ir aukštesnių kursų studentai. Paskolos terminas – iki 10 metų. Palūkanų mokėjimas prasideda nuo paskolos suteikimo, kas mėnesį. Paskolos grąžinimas prasideda ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo, bet ne vėliau nei 5 metai po paskolos gavimo.

Būsto paskolos studentams dydis yra iki 70.000 Lt (ne daugiau kaip 70 % buto ar 50 % namo vertės). Ji gali būti panaudota būsto įsigijimui ar remontui. Šią paskolą turi teisę gauti aukštųjų mokyklų antro ir aukštesnių kursų studentai. Paskolos terminas – 25 metai. Palūkanų mokėjimas prasideda nuo paskolos suteikimo, kas mėnesį. Paskolos grąžinimas prasideda ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo, bet ne vėliau nei 5 metai po paskolos gavimo.

AB Swedbank paskolos studentams. Šis bankas, be paskolos su valstybės garantija, siūlo paskolas studentams be valstybės garantijos.

Šios paskolos suteikiamos 18 – 22 m. aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ar magistrantūros studijų studentams. Paskolos suma – 300 Lt, 400 Lt arba 500 Lt kas mėnesį 1 – 3 studijų metus. Kintamų palūkanų dydis – 6 mėnesių VILIBOR + banko marža (apie 6%). Palūkanų mokėjimas prasideda nuo paskolos suteikimo, kas mėnesį. Paskolos grąžinimas prasideda po 2 metų nuo paskolos mokėjimo pabaigos. Paskolos grąžinimo terminas – 5 metai, mokama kas mėnesį.

AB DnB NORD bankas paskolos studentams. Šis bankas, be paskolos studentams su valstybės garantija, siūlo paskolas ISM magistrantūros studijų studentams.

Šios paskolos studentams yra skirtos ISM vadovų magistrantūros studijoms apmokėti. Paskolos dydis – 1 metų studijų kaina. Paskolą galima gauti kiekvienais studijų metais (4 metus). Mokamos kintamos palūkanos. Palūkanų mokėjimas prasideda nuo paskolos suteikimo, kas mėnesį. Paskolos grąžinimas prasideda po studijų semestro/programos baigimo, už kurį buvo gauta paskola. Paskolos grąžinimo terminas – 5 metai.

AB Šiaulių bankas paskolos studentams. Šis bankas siūlo studijų paskolas studentams be valstybės garantijos. Šios paskolos suteikiamos aukštųjų mokyklų studentams. Paskola gali būti panaudota studijų įmokoms finansuoti. Paskolos dydis – studijų kaina. Paskolos terminas – 10 metų po paskolos suteikimo. Palūkanas mokėti pradedama po paskolos gavimo, kas mėnesį. Paskolą grąžinti pradedama ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo, bet ne vėliau nei po 5 metų po paskolos suteikimo. Paskolą imantis studentas papildomai gauna nuolaidų kuponą, su kuriuo gali pigiau įsigyti kanceliarinių prekių, knygų.

Kredito unijos. Kredito įstaigos, panašiai kaip bankai, galinčios suteikti paskolas studentams.Akademinė kredito unija− kooperatinė kredito įstaiga, teikianti paskolas savo nariams. Jos nariai priklauso akademinei visuomenei: absolventai, studentai, mokytojai, dėstytojai. Siūlomos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos studentams.

3.3. Bankų kreditavimo sistema Lietuvoje

Ilgalaikės paskolos studentams (Ilgalaikiai studentiški kreditai). Šias paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų studentai. Paskolos gali būti panaudotos studijų įmokai sumokėti, vartojimo reikmėms (nuomai, maistui, kanceliarinėms prekėms, knygoms ir pan.). Paskolos dydis – iki 45 000 Lt (išmokama dalimis studijų laikotarpiu). Paskolos terminas – 3 -10 metų. Metinių palūkanų dydis – 11-13 %. Palūkanas mokėti pradedama po paskolos gavimo, kas mėnesį. Paskolą grąžinti pradedama po studijų baigimo, kai studentas susiranda pastovų pajamų šaltinį (darbą).

Trumpalaikės paskolos studentams (Trumpalaikiai studentiški kreditai). Šias paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų studentai. Paskolos gali būti panaudotos studijų įmokai sumokėti, vartojimo reikmėms (nuomai, maistui, kanceliarinėms prekėms, knygoms ir pan.). Paskolos dydis – iki 3 000 Lt (išmokama iš karto arba dalimis). Paskolos terminas – iki 3 metų. Metinių palūkanų dydis – 11-13 %.

Vartojamosios paskolos studentams (Vartojimo kreditai). Paskolos gali būti panaudotos vartojimo reikmėms (nuomai, maistui, kanceliarinėms prekėms, knygoms, automobiliui ir pan.). Paskolos terminas – iki 5 metų. Metinių palūkanų dydis – apie 14 %.

Būsto paskolos studentams (Būsto kreditai). Paskolos gali būti panaudotos įsigyti ar pasistatyti bei suremontuoti namą ar butą. Paskolos dydis – iki 600.000 Lt. Paskolos terminas – iki 25 metų.

Verslo paskolos studentams (Verslo kreditai). Paskolos gali būti panaudotos kurti naują verslą ar plėtoti esamą verslą (įsigyti įrangą, patalpas ir pan.). Paskolos dydis – iki 600.000 Lt. Paskolos terminas – 1- 5 metai. Dėl paskolos gali kreiptis ir studentai, kurie dar nėra įregistravę įmonės16.

3.4. Paskolų studentams palūkanos mažėjimas

Kredito įstaigų atrankos komisija atrinko įstaigas, kurios teiks valstybės remiamas paskolas studentams 2010 metais. Šiemet, palyginti su praėjusiais metais, konkurse dalyvavusios kredito įstaigos pasiūlė geresnes paskolų studentams sąlygas – palūkanų norma litais vidutiniškai sumažėjo daugiau nei per pusę, eurais – vidutiniškai daugiau nei dešimtadaliu.

Siekdama paskatinti kredito įstaigų tarpusavio konkurenciją, komisija iš šešių konkurso dalyvių atrinko keturis bankus: „DNB Nord“, „Nordea Bank Finland“, „Swedbank“ bei „Snorą“. Šių bankų pasiūlyta maksimali marža yra nuo 1,9 iki 2,99 proc. Geriausias sąlygas pateikė „DNB Nord“ ir „Nordea Bank Finland“ bankai.

Paskolų palūkanų dydis litais, pavyzdžiui, vasario 22 d. būtų nuo 3,98 iki 5,07 proc. (praėjusių metų liepos 30 d. – 10,19 iki 11,34 proc.), eurais – nuo 2,56 iki 3,65 proc. (praėjusių metų liepos 30 d. – nuo 3,37 iki 3,87 proc.). Paskolos studentams teikiamos kintamomis palūkanomis, kurių dydis priklauso nuo tarpbankinių palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos. Pavyzdžiui, stipriai sumažėjus VILIBOR dydžiui, studentams, ėmusiems šias paskolas litais praėjusiais metais, jos žymiai atpigo.

Pasak finansų ministrės Ingridos Šimonytės, pernai teiktų paskolų aukštų palūkanų priežastis buvo VILIBOR dydis. „Nuoseklūs Vyriausybės veiksmai stabilizuojant valstybės finansus padėjo sumažinti tarpbankinių palūkanų normas ir tuo pačiu pagerino skolinimosi sąlygas ir studentams, ir visiems besiskolinantiems“, – sako ministrė.

Tikimasi, kad siūlydamos paskolas studentams kredito įstaigos dar pagerins savo dabartinius pasiūlymus. Studentai turi teisę individualiai derėtis su kredito įstaigomis dėl geresnių sąlygų.

Šiemet valstybė numato garantuoti iki 150 mln. litų (šis skaičius kasmet numatomas ateinančių metų valstybės biudžete) valstybės remiamų paskolų studentams, praėjusiais metais limitas buvo 100 mln. litų.

3.5. Paskolų studentams sistema išliks palankesnė bankams, o ne studijuojantiems

LR Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame nutarimo projekte dėl valstybės paskolų studentams ir toliau sąlygos lieka labiau palankios bankams nei valstybės paskolų prašantiems studentams

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) siūlymai taisyti paskolų sistemos klaidas ir ekonominės situacijos nebeatitinkančias nuostatas, sukeliančias finansines kliūtis studijuojantiems, nebuvo įtrauti į nutarimo projektą „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nutarimo projektą ketinama svarstyti  artimiausiom savaitėm LR Vyriausybės posėdyje.

„Studentams paskolos turi būti teikiamos ne prastesne tvarka, nei buvo iki 2009 metų rugpjūčio mėnesio. Tokia tvarka, kokia yra dabar, palankesnė bankams, o į studentų poreikius ir galimybes nepakankamai atsižvelgiama. Studentai yra priversti ieškoti papildomų pajamų šaltinių studijų metu, kadangi turi sumokėti palūkanas, todėl teigti, jog paskolos, teikiamos tokiomis sąlygomis kaip dabar, skatina studijų prieinamumą negalime“, – sako LSAS socialinių klausimų ir akademinio proceso reikalų koordinatorė Ieva Dičmonaitė.

LSAS teikdama siūlymus pabrėžė, jog valstybės remiamas paskolas studentai turėtų pradėti grąžinti po dvejų metų nuo atitinkamos studijų pakopos baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Studentas valstybės remiamą paskolą grąžintų ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

„Pagal dabar galiojančią tvarką, grąžinimas prasideda praėjus tik vieneriems metams nuo studijų baigimo. Nors paskolų grąžinimo pradžia gali būti atidėta, tačiau jei studento šeimos pajamos praėjus metams po studijų baigimo per paskutinius šešis mėnesius yra daugiau nei 50 proc. didesnės už valstybės remiamas pajamas, t.y. 525 lt., studentas turi ne tik pragyventi, bet ir pradėti grąžinti paskolą, kuri per mėnesį gali sudaryti apie 500 lt. Tokia paskolų grąžinimo sistema smarkiai atsilieka nuo Europos šalių, be to neatitinka šalies ekonominės situacijos “, – teigia I.Dičmonaitė.

Atsižvelgiant į valstybės ekonominę situaciją ir nedarbo lygį šalyje bei į tai, jog paskolos grąžinimo įmokos gali sudaryti daugiau nei 500 litų per mėnesį, LSAS siūlė didinti valstybės remiamų paskolų grąžinimo atidėjimui nustatytą pajamų dydį. Jeigu paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius šešis mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 proc. didesnės už du valstybės remiamų paskolų pajamų dydžius paskolos grąžinimas turėtų būti atidėtas. LSAS taip pat siūlė atleisti studentus nuo paskolų palūkanų mokėjimo studijų metu.

„Jeigu metinė palūkanų, skaičiuojamų už naudojimąsi paskola studijų kainai sumokėti, norma viršija 5 proc., šių palūkanų dalis, viršijanti 5 proc. apmokama iš valstybės lėšų.“– rašoma kreipimesi. Organizacijos nuomone, remiantis anksčiau išdėstytais argumentais, palūkanos studijų metu turi būti padengiamas valstybės lėšos, o grąžinimo laikotarpiu valstybė turėtų apmokėti palūkanų dalį, viršijančią 5 proc.

LSAS atkreipė dėmesį, jog reikia sudaryti galimybę teikti valstybės garantuojamą paskolą studijų kainai apmokėti ne tik rudens, bet ir pavasario semestro metu: valstybės remiamos paskolos, paskolos gyvenimo išlaidoms, bei paskolos pagal tarptautines sutartis turi būti teikiamos kasmet, du kartus per metus (rudens ir pavasario semestruose). Organizacijos nuomone, svarbu užtikrinti, jog valstybės remiamos paskolos būtų teikiamos studentui vieneriems studijų metams arba vienam semestrui, priklausomai nuo studento pageidavimų.

LSAS jau ir anksčiau yra sakiusi, jog vertinant ilgalaikę perspektyvą Lietuvai saugiau būtų turėti valstybinį studijų paskolų fondą nei paskolas studentams teikti per komercinius bankus. LSAS taip pat atkreipia dėmesį, jog apie paskolas negali būti kalbama, kaip apie pagrindinę priemonę, garantuojančią studijų prieinamumą17.

IŠVADOS

Šio darbo tikslas – pasirinkti ir išnagrinėti norimą temą. Mūsų grupės pasirinkta tema yra „Paskolų studentams analizė Lietuvoje“. Studento paskolos tikslas padėti jaunuoliams studijų metu koncentruotis į mokslus – ją grąžinti reikia tik baigus studijas. Studentui siūloma pasirinkti norimą mėnesinę išmoką, kuri gali būti iki 500 Lt, bei terminą, kaip ilgai jis pageidauja gauti minėtas išmokas.

Siekiant tikslo darbe buvo:

 • išnagrinėta kiekvieno banko (DNB Nord, Swedbank, Snoras bei Nordea) teikiamas paskolas studentams Lietuvoje;
 • pateikti bankų reikalavimai imant paskolą;
 • pateikta valstybės remiamų paskolų rūšys (astudijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms);
 • pateiktos paskolų grąžinimo sąlygos;
 • išsiaiškinta jog „DNB Nord“ ir „Nordea“ bankai siūlo geresnes paskolų studentams

sąlygas;

 • išanalizuota paskolų studentams statistika Lietuvoje.

Atliekant šį darbą, sužinojome jog skolintis pasiryžę studentai sutartis galės pasirašyti su keturiais bankais: „DnB Nord“, „Swedbank“, „Snoru“ ir banko „Nordea Bank Finland“ Lietuvos skyriumi. Taip pat sužinojome, kad lyderis tarp paskolas studentams teikiančių bankų „Swedbank” pasirašė 3 342 sutartis, kurių vertė – per 16,1 mln. litų. Už studijas sumokėti skolinosi 1 753 pirmakursiai, jiems išdalyta 7,9 mln. litų. Gyvenimo išlaidoms skolinosi 1 576 studentai, tai sudarė 8,1 mln. litų.

Tačiau, manome jog nepaisant labai gražiai siūlomų paskolų sąlygų studentų paskolos nevilioja. Pernai valstybės garantuojamas paskolas ryžosi imti vos 4,5 tūkst. pirmakursių – 4 kartus mažiau, nei tikėtasi. Bankininkai viliasi, kad šiemet jų bus daugiau. Nors pirmakursiai pernai panaudojo vos 22,5 mln. litų, šiemet valstybės garantuojamas fondas išaugo iki 150 mln.

1 http://www.infosa.lt/main.php/id/30/lang/1 [žiūrėta 2010 m. spalio 21 d.]

2 http://www.efsa.lt/aktualu_studentui/aktualu_studentui.php?id=37 [žiūrėta 2010 m. spalio 29 d.]

3 https://www.vsf.lt/valstybes-paskolos [žiūrėta 2010 m. spalio 21 d.]

4 http://www.manopinigai.lt/images/article/2010/04/06/de7aa9ff-5a96-420a-b16f-e0e482342fc2.jpg [žiūrėta 2010 m. lapkričio 2 d.]

5 http://www.vpu.lt/ssf/Page.aspx?pageID=1565 [žiūrėta 2010 m. lapkričio 2 d.]

6 https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos [žiūrėta 2010 m. spalio 25 d.]

7 http://www.ktu.lt/lt/informacija_studentams/parama_studijoms/paskolos/ [žiūrėta 2010 m. lapkričio 10 d.]

8 http://ktusa.lt/Paskolu_skyrimo_tvarka.html [žiūrėta 2010 m. lapkričio 2 d.]

9 https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos [žiūrėta 2010 m. spalio 25 d.]

10 https://www.vsf.lt/lt/apie-mus [žiūrėta 2010 m. spalio 27 d.]

11 https://www.vsf.lt/lt/statistika [žiūrėta 2010 m. spalio 21 d.]

12 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351524 [žiūrėta 2010 m. lapkričio 6 d.]

13 https://www.vsf.lt/lt/statistika [žiūrėta 2010 m. spalio 21 d.]

14 www.vsf.lt [žiūrėta 2010 m. spalio 28 d.]

15 http://www.greitapaskola.com/paskola-studentams/ [žiūrėta 2010 m. lapkričio 8 d.]

16 http://www.paskolosstudentams.lt/ [žiūrėta 2010 m. spalio 25 d.]

17 http://www.lrytas.lt/-12762403071275613667-paskol%C5%B3-studentams-sistema-i%C5%A1liks-palankesn%C4%97-bankams-o-ne-studijuojantiems.htm [žiūrėta 2010 m. spalio 28 d.]