Verslo finansavimas. Bankų paskolos įmonėms

Įmonės trumpalaikių ir ilgalaikių finansavimo šaltinių ieško turtui įsigyti. Dauguma verslininkų, numačiusių verslą plėsti skolinantis, siekia gauti paskolas iš bankų.

Bene pagrindinis kriterijus  renkantis paskolai gauti konkretų banką yra bendrovės buvimas šio banko kliente. Kitas svarbus kriterijus – tinkama palūkanų norma.

Taigi bankiniai produktai teikiami įmonėms ar ištiesų yra tokie svarbus?

Įmonėms teikiami bankiniai produktai:

 • Trumpalaikiai turto finansavimai(Trumpalaikės banko paskolos)

  • Ilgalaikės paskolos

 • Obligacijos(skolos vertybiniai popieriai)

 • Kredito linija

 • Lizingas (ilgalaikio turto nuoma)

Trumpalaikis turto finansavimas

Kada įmonei reikia lėšų neilgesniam laikui kaip metams. Dažniausiai tuo naudojasi sezoninių prekių ir paslaugų gamintojai.Banko paskolų kaina priklauso nuo skolininko ir kinta laikui bėgant. Rizikingiems skolininkams palūkanų normos yra didesnės. Jos yra didesnės ir mažesnėms paskoloms, nes, gaunant ir tvarkant paskolas, dalis išlaidų lieka pastoviosios.

Išduodant banko paskolas gali būti skaičiuojamos trijų rūšių palūkanos:

 1. paprastosios (angl. simple);

 2. diskonto (angl. discount);

 3. pridėtinės (angl. add-on).

Paprastosios palūkanos skaičiuojamos nuo paskolos sumos ir dažniausiai sumokamos suėjus paskolos grąžinimo terminui.

Susikaupęs įsiskolinimas

Susikaupęs įsiskolinimas – tai bet kuris nuolat pasikartojantis trumpalaikis įsiskolinimas, ypač darbo užmokesčio ir mokesčių mokėjimo. Šis finansavimo šaltinis yra santykinai pigus, nes nuo gaunamų pinigų dėl susikaupusio įsiskolinimo augimo nemokamos apibrėžtos palūkanos. Tačiau įmonė negali laisvai valdyti savo susikaupusio įsiskolinimo, kadangi atlyginimų mokėjimo terminai priklauso nuo ekonominių veiksnių, o mokesčių mokėjimo terminus nustato įstatymas. Įmonė naudoja visą susikaupusio įsiskolinimo sumą, bet menkai valdo jos dydį.Obligacija – skolos vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę (išmokama išperkant obligaciją), metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba turtines teises (obligacijos išleidžiamos nematerialia forma, o nuosavybės teisė į jas įrodoma įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose).

Obligacijas gali leisti vyriausybės, bendrovės ar savivaldybės. Obligacijų išleidimas yra būdas pasiskolinti lėšų, todėl obligacijos dar vadinamos skolos vertybiniais popieriais. Lietuvoje obligacijų yra išleidusi Vyriausybė, įvairios bendrovės ir bankai. Savivaldybės obligacijų nėra išleidusios. Obligacijos yra viena saugiausių investavimo formų, tačiau teikiančių nedidelę grąžą.

Svarbiausi obligacijų apibūdinimai:

 • trukmė (obligacijų išpirkimo data)

 • palūkanų dydis

 • platintojo patikimumas

Visos šios ypatybės svarbios vertinant investicijų į obligacijas riziką ir patrauklumą. Įmonės obligacijų pirkėjas tampa jos kreditoriumi, o ne bendrasavininkiu, kokiu galėtų tapti nusipirkęs bendrovės akcijų. Tačiau tokio kreditoriaus teisės neapsaugotos jokiu kitu būdu (draudimu, turto įkeitimu ar pan.), o tik obligacijas išleidžiančio asmens, vadinamo emitentu, pažadu grąžinti lėšas – išpirkti obligacijasBendrovių obligacijos – tai įmonių išleisti skolos vertybiniai popieriai, už kurių išpirkimą įmonės atsako visu savo turtu. Šie vertybiniai popieriai išleidžiami iki 30 metų laikotarpiu. Palūkanos už bendrovių obligacijas paprastai yra didesnės nei už Vyriausybės vertybinius popierius. Privačių kompanijų obligacijos laikomos rizikingesnėmis už valstybines obligacijas, tačiau rizika priklauso nuo konkrečios kompanijos. Privačių kompanijų obligacijų reitingai ir kaina daug labiau svyruoja nei valstybinių obligacijų, kadangi kompanijų finansinė padėtis nėra tokia stabili kaip vyriausybių.

Esminiai bendrovių obligacijų bruožai:

 • Obligacija yra finansinis instrumentas skolos kapitalui formuoti, ir reiškia ją išleidusios bendrovės įsipareigojimą tam tikrą dieną, išpirkimo metu sumokėti obligacijos savininkui jos nominalios vertės dydžio pinigų sumą ir periodiškai, arba obligacijos išpirkimo metu, mokėti nustatytas palūkanas.

 • Obligacijos savininkai yra laikomi ją išleidusios bendrovės kreditoriais, jų reikalavimo teisės yra garantuojamos bendrovės turtu lygiomis teisėmis su kitais bendrovės kreditoriais, o kai kuriais atvejais, užtikrinant šias teises bendrovės turto įkeitimu.

 • Obligacijos gali būti laikomos alternatyva bankų paskoloms ir akcinė bendrovė išleisdama obligacijas gali skolintis labiausiai jos verslo poreikius atitinkančiomis sąlygomis – pasirinkti tinkamiausius terminus, palūkanų mokėjimo schemas, valiutą ir t.t. 

 

Kredito linija

1. VIP linija
Kredito linija skirta finansuoti nuolatinių ar tikrai patikimų narių einamasis išlaidas (skubi kelionė, įvarūs smulkūs ir vidutiniai pirkiniai, dovanos, netikėtų nuostolių padengimas).
Paskolos suma ne daugiau kaip 7 kartus didesnė už paskutinių 6 mėnesių vidutines mėnesines pajamas (darbo užmokestis, pajamos už suteiktas paslaugas, pajamos iš komercinės ūkinės veiklos). Pajų suma ne mažesnė nei 12,5 proc. nuo išmokėtos kredito linijos sumos.
Maksimalus terminas – 5 metai.

2. Overdraftas be laidavimo:
Kredito linija skirta nenumatytoms išlaidoms finansuoti. Maksimalus limitas – iki pajaus dydžio.

3. Overdraftas su laidavimu:
Kredito linija skirta įvariems smulkiems ir vidutiniams pirkiniams ir nenumatytoms išlaidoms finansuoti. Maksimalus limitas – ne daugiau kaip trigubas 4 paskutinių mėnesių atlyginimų vidurkis.
Maksimalus paskolos terminas 5 metai nuo sutarties pasirašymo datos.

4. Smulkaus verslo kredito linija:
Kredito linija suteikiama įmonėms arba fiziniams asmenims veikiantiems pagal patentą arba verslo liudijimą. Palūkanos skaičiuojamos tik nuo panaudotos sumos.

Lizingas

Tai turto įsigijimo finansavimo metodas, kai bankas nuperka Kliento pageidaujamą prekę ir leidžia Klientui ja naudotis. Klientas moka mėnesines įmokas bankui už lizingo paslaugą. Sumokėjus visą turto kainą ir apskaičiuotas palūkanas, turto nuosavybė pereina Klientui. Ilgalaikiam turtui finansuoti naudojama ir ilgalaikio turto nuoma (lizingas). Šio finansavimo šaltinio privalumas yra tas, kad iš karto nereikalinga didelė pinigų suma objektams įsigyti. Ji sumokama per keletą metų. Be to, nuomojamas ilgalaikis turtas yra kartu ir užstatas nuomotojuiLizingas pasižymi šiais privalumais:

 • finansuojamos didesnės sumos;

 • perkant lizingu, nereikalaujama papildomo užstato – užstatas yra lizinguojamas turtas;

 • visada galima individualiai derinti lizingo sąlygas;

 • lizingo palūkanos paprastai yra mažesnės nei kitų kreditų.Ilgalaikes paskolos

Kai nuosavų šaltinių nepakanka ilgalaikiam turtui finansuoti, naudojamas skolintas kapitalas. Naudojant ilgalaikes paskolas yra svarbu susieti skolų grąžinimo terminus su turto naudingo egzistavimo trukme. Kai kurioms investicijoms finansuoti pakanka skolintis porai metų ir jau pirmaisiais metais galima grąžinti dalį ilgalaikės paskolos, o grąžos iš daugumos žemės ūkio produktų gamybos investicijų, kurias nulemia šios šakos specifika, reikia laukti ilgai. Joms finansuoti tikslinga skolintis ilgesniam laikui ir susitarti su banku dėl lengvatinio periodo – dvejų ar trejų metų – per kurį nereikėtų grąžinti paskolos, o priskaičiuotos palūkanos būtų kaupiamos ir sumokamos, pradedant grąžinti paskolą. Priešingu atveju, nesuderinus terminų, tenka arba refinansuoti paskolą (jei bankas sutinka), arba mokėti delspinigius. Ir vienu, ir kitu atveju mažėja planuota investicijų grąža.

 

Bankiniai produktai teikiami įmonėms yra labai svarbus jų plėtrai ir egzistavimui.

Taigi bankų teikiamos paslaugos kartais yra neįvertinamos kol nežinai kiek jos padeda įmonėms ir t.t